Den 4 juni fattade riksdagen beslut om propositionen ”Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov” (Prop. 2013/14:127). Lagändringarna träder i kraft den 2 juli 2014 och nedan kan läsas om byggregler attefallshus.

Nya byggregler utan krav på bygglov

Beslutet gäller ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Ändringarna innebär att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov. Det kommer dock att krävas anmälan samt startbesked från byggnadsnämnden innan byggstart.

 • Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus
 • En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.
 • På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.
 • Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.
De nya byggreglerna i korthet
Från och med den 2 juli är det tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Det är också tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. 

Bygganmälan attefallshus

En bygganmälan krävs enligt plan- och bygglagen, PBL. Då görs en kontroll av att de nya komplementbyggnaderna fyller de krav som ställs. Eftersom det räknas som komplementbostad ställs andra krav på isolering och ventilation än i en friggebod. Skillnaden mot ett bygglov är att en bygganmälan kan inte nämnden säga nej till. Men det är samma krav på papper, ritningar och övrig dokumentation som vid ett bygglovsförfarande.

En bygganmälan uppskattas kosta runt 4 000 kronor enligt SKL:s taxa.

Specifika byggregler attefallshuset (komplementbostadshus)

Komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter ska kunna uppföras utan krav på bygglov. Arean ska kunna vara maximalt 25 kvadratmeter. Till skillnad från dagens friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan.

Arean för komplementbostadshuset kan delas upp i delar, dvs. t.ex. 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. En högsta nockhöjd på 4 meter för ett komplementbostadshus medan 3 meter gäller för friggebodarna.

Ett komplementbostadshus förutsätter att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd. Om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts precis som med friggebodarna grannarnas godkännande.

Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

När det gäller kravet på att det ska vara minst 4,5 meter till gränsen så är det inte ovanligt att en villa eller ett radhus gränsar till en väg, en gata eller en park, s.k. allmän plats. I sådana fall finns det enligt nuvarande regler ingen granne som kan medge att huset placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Regeringen anser därför att Boverket bör ges i uppdrag att se över reglerna för avstånd till gräns för allmän plats.

Elsäkerhet och elinstallationer attefallshus

Tänk på att du som husägare är ansvarig för elsäkerheten, även för tillbyggnaden. Se till att den som utför elinstallationen är behörig och att arbetet uppfyller säkerhetskraven innan elanläggningen tas i bruk.

Tips för dig som ska bygga

 • Kontrollera med Elsäkerhetsverket att personen du tänker anlita är behörig att utföra elinstallationer
 • Kom ihåg att installera jordfelsbrytare. Alla uttag, inomhus och utomhus, i bostäder ska vara jordade och skyddade av jordfelsbrytare. Testa jordfelsbrytaren minst en gång per säsong så att du ser att den löser ut
 • Kontrollera dina säkringar i din befintliga elcentral
 • Sätt upp en brandvarnare i varje rum
 • Tänk på att låta installera flera vägguttag i samma rum om du tänkt använda många belysningsarmaturer och andra elektriska apparater. På så sätt slipper du använda grenuttag och skarvsladdar
 • Så fort du är osäker ta hem en fackman som kan kontrollera anläggningen
 • Innan du köper ny bostad, låt gärna en besiktningsman kontrollera elinstallationerna. Det ingår normalt inte i en bostadsbesiktning. Då kan du undvika säkerhetsproblem som, förutom faran för dig och din familj, kan innebära stora kostnader i efterhand

Läs mer om byggregler och attefallshus