Frågor och svar om nya byggregler

Nedan har vi samlat frågor och svar om de nya byggreglerna vilka behandlar attefallshus. Därutöver finns frågor och svar om friggebodar, altan och uteplatser samt staket, plank och murar.

Ställ din egna fråga nederst på sidan som en kommentar så försöker vi besvara frågan med hjälp av lagen som grund inom kort tid.

Frågor nya byggregler

Den 4 juni fattade riksdagen beslut om propositionen ”Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov” (Prop. 2013/14:127).

Kan jag bygga altan på 15 kvm till komplementbostadshuset?

Det beror på vad det är för altan det rör sig om. Alla altaner kräver inte bygglov i dagsläget. Hör med byggnadsnämnden om du är osäker på vilka regler som gäller.

Jag har ett uthus på 25 kvm som jag vill bygga om till gäststuga. Kan jag bygga ut det med 15 kvm eller måste jag bygga nytt på 25 kvm?
Komplementbostadshuset får inte överskrida 25 kvm. Utbyggnaden på 15 kvm gäller bara en- och tvåbostadshus (huvudbyggnad). 
Kan jag gräva ned huset i marken för att få högre taknockshöjd?
Det finns inget uttalat förbud mot det i dagsläget. För mer specifika frågor som rör din tomt – kontakta byggnadsnämnden i din kommun.
Gäller de nya reglerna även radhus, kedjehus och parhus?
Ja.
Kan jag bygga om friggeboden på 15 kvm till 25 kvm utan bygglov?
Ja.
Får jag ha en friggebod, en utbyggnad och 25 kvm utan bygglov?
Ja, så länge inte byggnaderna står närmre tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens godkännande.
Kan jag bygga ett garage på 25 kvm istället för bostadshus?
Ja, komplementbostadshuset behöver inte inredas som bostad.
Vi som uppfyllt kvoten för vad man får bygga enligt detaljplanen, kommer vi att kunna bygga mer efter 2 juli?
Ja, om tomten tillåter. Byggnaderna får inte stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens godkännande
Kan reglerna skilja åt kommuner emellan?
Reglerna kommer inte att skilja sig åt, men kommunernas tolkning av reglerna kan skilja sig åt. Kommunen kan också skriva in i detaljplanen att bygglovs krävs för alla komplementbyggnader. Det gäller i så fall även friggebodar.
I min kommun är det idag förbjudet att inreda en extra bostad i huset. Kommer detta att ändras?
Ja, men åtgärden ska anmälas till byggnadsnämnden.
Jag vill sätta in en takkupa. Vad behöver jag göra?
En- och tvåbostadshus får sätta in takkupor utan bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. Ett hus får ha max två takkupor.
Vad gäller för prickmark?
Prickmark är mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Prickmark innefattas av de nya reglerna, men med vissa inskränkningar. Exempelvis om marken är olämplig på grund av risk för ras eller skred.
Gäller samma regler för arrendetomter?
Ja, fast man ska kontakta markägaren innan och få okej.
Omfattar förslaget om komplementhus både permanentboende och fritidsboende/sommarstuga?
Ja, förslaget rör även fritidshus.

Källa: Boverket, Regeringskansliet, socialdepartementet

Frågor friggebodar

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Jag har en friggebod på 10 kvm, får jag bygga en till på 5 kvm?
Ja, det får du.
Får jag sätta upp en friggebod på en obebyggd tomt?
Nej. Friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
Får jag sätt upp en friggebod vid ett flerbostadshus?
Nej. Friggebod (komplementbyggnad) är ett komplement till en- eller tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden.
Hur beräknas taknockshöjden?
Den räknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken (högsta punkten på taket).
Får en friggebod se ut hur som helst?
Nej. I plan- och bygglagen står att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är tveksam.
Kan jag placera en friggebod var jag vill på tomten?
Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Om du placerar boden närmare gränsen mot granne än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. En friggebod får inte placeras närmare allmän plats än 4,5 meter. Exempel på allmän plats är gata, gång- och cykelväg, park eller natur.
Får jag bygga ihop en friggebod med mitt bostadshus?
Nej. Friggeboden ska vara fristående.
Får jag bygga en friggebod nära stranden?
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken krävs normalt om man bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun.
Vad får jag använda friggeboden till?
Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Den kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus.
Får jag ha källare under min friggebod?
I lagen och förarbetena står inget om källare. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun.
Källa: Bolagsverket

Frågor och svar om altaner och uteplatser

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov.

Krävs det bygglov för att bygga en altan?
Du kan behöva bygglov för att bygga en altan. Altaner eller delar av sådana är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara en byggnad eller tillbyggnad. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver därför bygglov.

Byggnadsnämnden ska utifrån plan- och bygglagen, PBL och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning i varje enskilt fall av om altanen med tanke på konstruktion och utseende kan anses utgöra en bygglovpliktig åtgärd. Om du ska bygga en altan bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen för att få svar på frågan om just din altan kräver bygglov.

Får jag göra en skyddad uteplats utan bygglov?
Du kan behöva bygglov för att uppföra en skyddad uteplats. Det är byggnadsnämnden i din kommun som gör en bedömning i det enskilda fallet.

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser anordna skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 m². Om den skyddade uteplatsen eller skärmtaket anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Får jag glasa in min befintliga uteplats utan bygglov?
Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver därför normalt bygglov. Om fastigheten är belägen utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov. Byggnadsnämnden kan upplysa om din fastighet ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse. Byggnadsnämnden kan också upplysa om den åtgärd som skall göras är att betrakta som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad. Om uteplatsen ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.
Källa: Boverket

Frågor och svar om staket, plank och murar

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Krävs det bygglov för ett staket?
Ett vanligt staket eller en grind kräver normalt inte bygglov. Är staketet högre eller tätare eller på annat sätt avviker från ett normalt staket kan det bedömas vara ett plank eller en mur vilket kan kräva bygglov. Det är byggnadsnämnden som gör den bedömningen, kontakta därför alltid byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga.
Krävs det bygglov för ett plank?
Ett plank kräver oftast bygglov. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det saknar betydelse av vilket material planket är gjort. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov. Planket får dock inte vara högre än 1,8 meter. Om planket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du i vissa fall inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få besked om vad som gäller på din fastighet.

Krävs det bygglov för en mur?
En mur kräver oftast bygglov. En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida en s.k. stödmur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med mur inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov om muren inte är högre än 1,8 meter. Om muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du i vissa fall inte bygglov för en mur i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få besked om vad som gäller på din fastighet.

Krävs det bygglov för en stödmur?
Oavsett om en mur är fristående eller har en jordfylld sida är det en mur. En mur är oftast bygglovpliktig. Se även frågan ”Krävs det bygglov för en mur?”.
Källa: Boverket

Läs mer om byggregler och attefallshus